فیلتر شنی تحت فشار

کوشا تانکر

فیلتر شنی تحت فشار

تولید کننده انواع فیلتر شنی تحت فشار صنعتی

_

دستگاه فیلتر شنی تحت فشار جهت حذف مواد جامد معلق تا 100میکرون  مورد استفاده قرار می گیرد شکل این مخازن به صورت استوانه می باشد و در مخزن های با دبی بالا به صورت افقی می باشد.

طراحی فیلتر شنی FRPبه گونه ای در نظر گرفته می شود که در زمان تولید یا پس شویی گذر آب از میان سنگ سیلیس های داخل فیلتر شنی به صورت یکنواخت پخش گردد. اصولا” جنس آب پخش کن و آب جمع کن های درون فیلتر شنی تحت فشار را از مواد PPفشرده در نظر می گیرند.

ارتفاع مفید سنگ سیلیس در فیلترهای شنی را بیشتر از 100CMدر نظر نمی گیرند. در اینگونه فیلتر شنی اصولا” 1/3 مخزن را خالی نگه می دارند تا سطح آزاد جهت شناور بودن املاح معلق را دارا باشد. در صورتی که حجم بالای مخزن خالی باشد کمک زیادی به زمان بین 2 احیای فیلتر شنی می کند.

کوشا تانکر

عملکرد فیلتر تحت فشار شنی

_

عملکرد فیلتر شنی تحت فشار به گونه ای است که آب از بالای فیلتر وارد مخزن می شود. و به وسیله نازل های آب پخش کن در کل سطح فیلتر به صورت یکنواخت پخش میگردد. این کار باعث میگردد کل سطح فیلتر درگیر عمل تصفیه گردد.

و از تجمع مواد معلق جلوگیری گردد. پس از گذر آب از لایه های سنگ سیلیس وارد قسمت تحتانی فیلتر شنی میگردد. در قسمت تحتانی فیلتر شنی فلزی یک صفحه نازل تهویه گردیده است که کل سطح صفحه نازل به وسیله نازل هایی با ضخامت 5/0پوشش داده شده است این صفحه نازل باعث میشود آب به صورت یکنواخت از کف مخزن جمع آوری شود.

و در زمان بگواش هم آب را به صورت یکنواخت به سمت بالا فیلتر شنی هدایت کند. در فیلتر شنی FRP نازل آب جمع کن به صورت خورشیدی می باشد.